Posted on

Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικών σε Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από ανήλικους μαθητές ΥΤΧ μπορεί να ενισχύει και να υποστηρίξει την  ένταξή τους στην κυπριακή κοινωνία. Αναλυτικότερα, μέσα από τη φοίτησή τους σε τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κοινωνικοποιηθούν, να εργαστούν ομαδικά και ατομικά, να εκπροσωπήσουν τη χώρα και τον πολιτισμό τους, αλλά και να γνωρίσουν τον πολιτισμό της χώρας στην οποία διαμένουν, δηλαδή της Κύπρου. Τα παραπάνω θα τους επιτρέψουν να εξοικειωθούν με τις συνήθειες, την καθημερινότητα και ό,τι άλλο στοιχειοθετεί την ιστορία και τον πολιτισμό της κυπριακής κοινωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Ερευνητικό Κέντρο CARDET και τη Συμβουλευτική Εταιρία INNOVADE ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Εκμάθησης Ελληνικών σε Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) με τίτλο «Γεια Χαρά!» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα μαθήματα θα προσφερθούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου και σε δύο γλωσσικά επίπεδα με συνολική διάρκεια 65 ωρών από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Τα μαθήματα θα προσφέρονται εντός των σχολείων που φοιτούν οι μαθητές αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σχολικής ημέρας και θα συνδέονται άμεσα με τη διδακτέα ύλη. Απώτερος στόχος αποτελεί η ενίσχυση της ομαλής ένταξης των παιδιών ΥΤΧ στο σχολικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον και στην κυπριακή κοινωνία γενικότερα. Τα παιδιά που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τα μαθήματα θα επιβραβεύονται με έναν υπολογιστή με οθόνη αφής (tablet).

Posted on

Time for Change: Responsible Supply Chains in Cyprus

CARDET is organizing the Conference “Time for Change: Responsible Supply Chains in Cyprus” in collaboration with the NGO Future World Center and under the auspices of the Ministries of Education and Culture and Foreign Affairs.

The conference will be held in Classic Hotel on the 19th of January 2017 from 8:30 to 14:30 and it will focus on supply chains for metallic raw materials (gold, tin, tungsten, tantalum), tropical fruits (bananas and pineapples) and store brand products and their ingredients (cocoa and palm oil), as some of the more emblematic problematic examples of supply chains and global trade. Two international speakers from Global Witness (UK) and Global 2000 (AU) will present the European legislation and relevant guidelines and MP Dr. Charalambos Theopemptou will provide insides in terms of the local situation in Cyprus, and during the panel discussion and workshop the need for proactive measures and the need of civil society. The conference will be provided for free under the framework Time for change: Promoting sustainable consumption and production of raw materials in the context of EYD 2015 and beyond!


To CARDET οργανώνει το συνέδριο “Καιρός για Αλλαγή: Υπεύθυνες Παγκόσμιες Αλυσίδες Εφοδιασμού στην Κυπριακή πραγματικότητα” σε συνεργασία με τον ΜΚΟ Future World Center και υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας και Εξωτερικών.

προϊόντων κάτω από την επωνυμία των σουπερμάρκετ (κακάο, φοινικέλαιο), ως κάποια από τα πλέον προβληματικά παραδείγματα αλυσίδων εφοδιασμού του παγκόσμιου συστήματος εμπορίου. Δύο διεθνείς ομιλητές από τους οργανισμούς Global Witness (Η.Β.) και Global 2000 (Αυστρία) διερευνήσουν παγκόσμιες πρακτικές, Ευρωπαϊκές νομοθεσίες και σχετικές οδηγίες, και ο Δρ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο και κατά τη διάρκεια του διαλόγου την ανάγκη για έγκαιρα μέτρα και το ρόλο των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο είναι δωρεάν, μέσω των δραστηριοτήτων του έργου Καιρός για Αλλαγή: Προωθώντας αειφόρες πρακτικές κατανάλωσης και παραγωγής πρώτων υλών στο πλαίσιο του EYD2015 και έπειτα!